ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 17 -KH/ĐTN

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo Tổ chức Đại hội Chi đoàn các khóa nhiệm kỳ 2016 – 2017

và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn Lâm thời (Đối với khóa 5)

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2016 của BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm;

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn trong toàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 1. Mục đích:

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội chi đoàn các khóa;

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới;

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành các Chi đoàn, chuẩn bị đề án nhân sự và danh sách ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội chi đoàn đề ra.

 1. Yêu cầu:

- Nội dung văn kiện Đại hội phải đánh giá đúng thực chất tình hình đoàn viên, thanh niên tại chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Phát huy tính dân chủ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh trong xây dựng văn kiện Đại hội.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- Thực hiện đúng Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị.

II- THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Khối 10: GVCN và BCH Đoàn trường chỉ định nhân sự BCH và thành lập Chi đoàn từ 22/8-27/8/2016.

- Khối 11 và 12 đăng ký thời gian tổ chức Đại hội từ ngày 5/9-10/9/2016.

- Thời gian diễn ra Đại hội: từ 12/9-16/9/2016 (có thể tổ chức vào tiết 5 buổi sáng, hoặc các buổi chiều trong tuần).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lúc 15h00 ngày 7/9/2016 (thứ 4), BCH Đoàn trường tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức đại hội cho cán bộ Chi đoàn khối 10, 11, 12:

+ Số lượng: mỗi lớp cử 4 đồng chí tham dự

+ Thành phần: ban cán sự và ban chấp hành

- Lúc 15h00, ngày 10/9/2016 (thứ 7) BCH Đoàn trường chỉ đạo đại hội mẫu tại Chi đoàn 11B1.

- BCH Chi đoàn các lớp biên soạn toàn bộ các hướng dẫn, văn bản, mẫu biểu,... phục vụ cho hoạt động tổ chức đại hội tại Chi đoàn; BCH Đoàn trường sẽ phân công Ủy viên trực tiếp phụ trách chỉ đạo đại hội.

- Các đồng chí Nguyễn Văn Kham, Quan Văn Út, Phạm Minh Tiến thay mặt BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm duyệt toàn bộ nội dung đại hội của các chi đoàn, trong đó lưu ý các vấn đề: trang trí, các báo cáo, chương trình đại hội, nhân sự BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới; trực tiếp chỉ đạo, dự và đôn đốc, kiểm tra đại hội của các Chi đoàn.

- Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung (theo hướng dẫn riêng) báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017, Ban chấp hành Đoàn trường yêu cầu các Chi đoàn khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

 

Duyệt của Chi bộ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Vũ Thị Thùy Trang

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

Nguyễn Văn Kham

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

- GVCN các lớp (để phối hợp);

- BCH Chi đoàn trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu: VPĐ.

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 18 -HD/ĐTN

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày 31  tháng 8 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017

và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn Lâm thời (Đối với khóa 05)

 

Thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Thực hành Sư Phạm thông báo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời (Đối với khóa 05) cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Toàn bộ các hoạt động Đại hội Chi đoàn phải tuân thủ Điều lệ Đoàn, các quy định của Trung ương Đoàn và BCH Đoàn cấp trên trực tiếp quản lí.
 2. Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới.
 3. Đại hội Chi đoàn chỉ được tổ chức khi có quá 2/3 số lượng đại biểu được triệu tập có mặt tại Đại hội.
 4. Việc tham gia Đại hội là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên trong Chi đoàn. BCH Chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, không xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sinh hoạt chính trị quan trọng này.
 5. Các đồng chí UV BCH Đoàn Trường được ủy quyền phải duyệt toàn bộ nội dung Đại hội của các Chi đoàn, trong đó lưu ý các vấn đề: trang trí, các báo cáo, chương trình đại hội, nhân sự BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới (số lượng, thành phần, cơ cấu).
 6. Tổ chức Đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Tránh những khoản chi phí không cần thiết để tiết kiệm quỹ Chi đoàn. Phát huy tính dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo.
 7. Trang phục: Đoàn viên dự đại hội phải mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục theo qui định của nhà trường, đeo bảng tên, huy hiệu Đoàn.
 8. Ban Chấp hành lâm thời khóa 05 do GVCN chỉ định, BCH Đoàn trường ra quyết định công nhận.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN K3, K4

Để Đại hội Chi đoàn thành công, các Chi đoàn K3, K4 cần làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm:

- Triệu tập đoàn viên dự Đại hội, lập kế hoạch tổ chức Đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong Đại hội và phân công người chuẩn bị.

- BCH Chi đoàn dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn, bản kiểm điểm của BCH Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.  

- Chuẩn bị đề án nhân sự BCH mới 4 - 5 đồng chí (bầu chọn 3), bầu đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí, Ban Thư ký 2 đồng chí. Tập hát các bài hát: Quốc ca, Đoàn ca.

- Xin ý kiến Đoàn cấp trên về những vấn đề nêu trên.

- Phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức Đại hội (trang trí, viết kịch bản chương trình, lễ tân, chuẩn bị thùng phiếu...) để Đại hội Chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

- Thời gian tiến hành Đại hội Chi đoàn: từ 12/9-16/9/2016 (có thể tổ chức vào tiết 5 buổi sáng, hoặc các buổi chiều trong tuần).

- Địa điểm: các phòng học.

- Khách mời: Đại diện Đoàn cấp trên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các Chi đoàn bạn.

- Trang trí đảm bảo các yêu cầu sau: (có thể sử dụng file powerpoint trang trí Đại hội đính kèm).

Lưu ý: Yêu cầu các Chi đoàn báo cáo lịch tổ chức đại hội về Đoàn Trường để BCH Đoàn Trường trên sắp xếp nhân sự tham dự.  

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Đại hội Chi đoàn tiến hành theo trình tự sau:

 1. Chào cờ, Hát Quốc ca, Đoàn ca
 2. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
 3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội
 4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội.
 5. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội.
 6. Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015-2016, dự thảo phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2016-2017 và dự thảo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016.
 7. Đại diện Đoàn Trường, GVCN phát biểu chỉ đạo.
 8. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.
 9. Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.
 10. Đoàn Chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên BCH mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của BCH cũ chuẩn bị và hướng dẫn Đại hội thảo luận, giới thiệu người ứng cử vào BCH mới.
 11. Đoàn Chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.
 12. Bầu Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.
 13. Tiến hành bầu cử BCH, công bố kết quả.
 14. Ban Chấp hành mới họp phân công nhiệm vụ và ra mắt, nhận nhiệm vụ.
 15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 16. Kết thúc Đại hội.

V. XÂY DỰNG NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1 Việc xây dựng dự thảo văn kiện:

- Chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ: Nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn của chi đoàn nhiệm kỳ qua và Nghị quyết, chỉ đạo, định hướng của Đoàn trường, và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng báo cáo tổng kết có trọng tâm, đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại chi đoàn; phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

- Chuẩn bị Phương hướng cho nhiệm kỳ mới: căn cứ định hướng, chỉ đạo của Đoàn trường, tình hình thực tế tại đơn vị và tình hình thanh niên, HSSVđể xây dựng phương hướng hoạt động với các mục tiêu, chương trình hành động cụ thể, rõ ràng; xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thiết thực, khả thi, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

- Xây dựng báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành: Cần viết ngắn gọn, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong đoàn kết nội bộ, vai trò lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân Ban Chấp hành.

 - Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội ĐoànTrên cơ sở các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận quyết định.

 1. Về thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội:

        Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên của chi đoàn, các Thầy, Cô là giáo viên chủ nhiệm và BCH Đoàn trường.

 1. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành: 

- Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở công tác quy hoạch cán bộ của Đoàn trường, chi đoàn; đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Đoàn trường.

- Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành: 03 (Bí thư, Phó BT và Ủy viên).

- Cơ cấu Ban Chấp hành chi đoàn: Ban Chấp hành phải đảm bảo hợp lý giữa các độ tuổi, Ủy viên Ban Chấp hành mới và tái cử, ... Trong đó, lưu ý tỷ lệ nữ đạt ít nhất từ 30%. Đối với các đơn vị đặc thù, tùy điều kiện cụ thể, Ban Chấp hành chi đoàn có thể xác định tỉ lệ nữ phù hợp.

 1. Nhiệm kỳ Đại hội: nhiệm kỳ 2016 – 2017.
 2. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội:BCH Đoàn trường chỉ đạo ít nhất 10% các chi đoàn trực thuộc tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàntrường.

VI. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG ĐẠI HỘI

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho đoàn viên thảo luận, biểu quyết văn kiện Đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử, đề cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội,...

- Đoàn Chủ tịch là những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu Đoàn chủ tịch có 3 đồng chí và có cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến tham gia BCH mới. Việc bầu Đoàn Chủ tịch tiến hành bằng hình thức biểu quyết.  

 1. Thư ký Đại hội:

Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong Đại hội. Thư ký có 2 đồng chí, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu.

 1. Ban kiểm phiếu:

Hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử. Ban kiểm phiếu có từ 3 - 5 đồng chí, được Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết. Các đồng chí có tên trong danh sách bầu cử BCH không được tham gia trong Ban kiểm phiếu.

VII. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI 

 1. Nguyên tắc bầu cử trong Đại hội

- Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định.

- Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

 1. Bầu Ban chấp hành Đoàn

- Bầu BCH Chi đoàn mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cơ cấu bao gồm: 3 đồng chí (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 1 Ủy viên).

- Đại hội Chi đoàn bầu các ủy viên BCH. Việc phân công chức danh trong Ban Chấp hành Chi đoàn do BCH mới quyết định.

 1. Công tác chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời đối với Khóa 05

- BCH Đoàn Trường tiếp nhận chuyển sinh hoạt đến của Đoàn viên mới, thống kê danh sách và ra Quyết định thành lập Chi đoàn theo lớp.

- Thời gian thực hiện: từ 22/8-27/8/2016.

VIII. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CƠ SỞ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Sau Đại hội, chậm nhất 1 tuần BCH Chi đoàn nộp hồ sơ lên BCH Đoàn cơ sở. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị công nhận BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

- Văn kiện Đại hội Chi đoàn.

- Biên bản Đại hội Chi đoàn.

- Biên bản kiểm phiếu.

- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới

          Trên đây là hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017 và công tác chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời đối với khóa 05 trên cơ sở nguyên tắc, điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ tình hình thực đề nghị BCH Đoàn cơ sở các đơn vị triển khai, thực hiện./

*Nơi nhận:

- BCH Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

 

 

 

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 (Đã ký)

  

Nguyễn Văn Kham

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

874233
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
379
3331
4700
874233

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn