KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Thực hành Sư phạm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 2020

 

            Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ và Ban thường vụ Đảng ủy Khoa Sư phạm về việc tổ chức Đại hội Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2019-2020;

Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Thực hành Sư phạm lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2018 - 2019; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2020.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH Đoàn Trường, chuẩn bị đề án nhân sự và danh sách ứng cử BCH Đoàn Trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2020.

- Bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và chương trình đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khoa Sư Phạm và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ.

- BCH nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết và có khả năng tập hợp thanh niên, số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp với Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên của trường về đợt sinh hoạt chính trị này, tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội đảm bảo thực chất, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.      Thời gian: 7h30 ngày 27/10/2019.

2.      Địa điểm: Hội trường khoa Sư phạm.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chuẩn bị văn kiện đại hội

            - Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2019.

            - Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2020.

            - Kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo của BCH Đoàn Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2019.

            - Bầu BCH Đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2020.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự của BCH Đoàn Trường

- Số lượng BCH Đoàn Trường dự kiến là 11 đồng chí, trong đó BTV là 03 đồng chí gồm có: 01 đ/c Bí thư, 01 đ/c Phó bí thư, 01 đ/c Ủy viên thường vụ.

- Số lượng ứng cử viên dự kiến trong danh sách BCH Đoàn Trường: 13 đồng chí; dư 02 đồng chí so với số lượng cần bầu.

- Dẫn chương trình đại hội: đ/c Trần Lê Anh Thy (12B2).

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu: đ/c Thái Thị Hồng Ánh, đ/c Nguyễn Khánh Ngân (12B1) và đ/c: Huỳnh Tường Minh (11B2).

- Đoàn chủ tịch: đ/c Quan Văn Út, đ/c Lê Tấn Phong, đ/c Nguyễn Khánh Đạt, đ/c Nguyễn Phạm Xuân Trúc và mời BTV Đoàn trường Đại học Cần Thơ.

- Ban bầu cử:  đ/c Nguyễn Văn Kham, đ/c Huỳnh Tấn Tài (12A2), đ/c Phạm Nguyễn Hoàng Huy (12A1), Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt (12A1), đ/c Lê Vũ Phương Thảo (11B1).

- Thư kí: đ/c: Nguyễn Khánh Đạt (12B1) và đ/c Hồ Bảo Nghi (11A2).

3. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường

- Đại biểu được triệu tập: 70 đồng chí 

+ Đại biểu đương nhiên là UV BCH Đoàn trường: 11 đồng chí

+ Đại biểu do các chi đoàn trực thuộc bầu cử: 59 đồng chí

+ Đại biểu chỉ định: tối đa 3 đại biểu

- Đại biểu khách mời dự đại hội có 30 đồng chí:

1)       Đại diện Đảng ủy khoa Sư Phạm                            01 đ/c

2)       Ban giám hiệu trường THPT THSP                         03 đ/c

3)       Lãnh đạo Đoàn trường ĐHCT                                 02 đ/c

4)       Đại diện hội PHHS trường                                       01 đ/c

5)       Lãnh đạo Cấp ủy trường THPT THSP                    01 đ/c

6)       Lãnh đạo tổ Công đoàn trường THPT THSP         01 đ/c

7)       Giáo viên chủ nhiệm 3 khối lớp                             14 đ/c

8)       Các đơn vị Đoàn kết nghĩa                                      08 đ/c

4. Về trang trí trong đại hội:

a.      Khẩu hiệu

              - Khẩu hiệu hành động treo trước cổng trường:

 “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS

HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 – 2020”

b.      Tiêu đề đại hội

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

LẦN VII -  NHIỆM KÌ 2019 – 2020

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2019

 

Tiêu đề được in, nền đỏ, chữ vàng.

5. Về trang phục dự đại hội

- Đoàn viên giáo viên và BCH Đoàn trường: Áo xanh thanh niên.

- Đoàn viên học sinh: đồng phục chính khóa, nam mang giầy bata.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ND CÔNG VIỆC

HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

BAN TỔ CHỨC

 

1

Quan Văn Út

Bí thư

Trưởng BTC

- Chuẩn bị văn kiện

- Phụ trách chung

20/10/2019

 

2

Lê Tấn Phong

P.BT

Phó BTC

- Thư mời đại hội.

- Chuẩn bị phiếu bầu cử

20/10/2019

 

 

3

Phạm Minh Khánh

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phạm Nguyễn Hoàng Huy

UV.BTV

Phó BTC

- Chuẩn bị sân khấu,  âm thanh.

26/10/2019

 

 

4

Nguyễn Khánh Đạt

Lương Xuân Mai

UV

Phân công tiếp tân và hậu cần

27/10/2019

 

5

Trần Lê Anh Thy

 

Dẫn chương trình

27/10/2019

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CỤ THỂ

 

1

Quan Văn Út

BT

Đặt bandrol,

mượn hội trường.

Giám sát thực hiện

20/10/2019

 

 

2

Nguyễn Phạm Xuân Trúc

Hồ Bảo Nghi

UV

02 tiết mục văn nghệ

26/10/2019

 

 

3

Phạm Nguyễn Hoàng Huy

Trần Kiết Tường

UV

- Chuẩn bị hình ảnh ứng viên BCH.

- Soạn báo cáo trình chiếu.

20/10/2019

 

 

4

Nguyễn Khánh Đạt

UV

In giấy khen

Danh sách lý lịch

20/10/2019

 

 

5

Lê Tấn Phong

Phạm Minh Khánh

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phạm Nguyễn Hoàng Huy

UV

PBT

UV

Treo cờ Đoàn, Băng ron, âm thanh, nhạc quốc ca – đoàn ca

26/10/2019

 

 

6

Thái Thị Hồng Ánh

 

Lấy danh sách đại biểu, đểm danh đoàn viên.

7h00

27/10/2019

 

 

7

Phan Kim Hương

Lương Xuân Mai

GV

UV

Nước uống, khăn trải bàn, bình hoa

7h00

27/10/2019

 

 

8

Quan Văn Út

Trần Kiết Tường

Võ Lâm Hoài Trung

GV

HS

Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh, ổn định trật tự

7h00

27/10/2019

 

 

9

Lương Xuân Mai

Lê Vũ Phương Thảo

GV

Đón mời đại biểu

7h00

27/10/2019

 

 

10

Phạm Minh Khánh

Dương Bảo Ngân

GV

Chụp ảnh

27/10/2019

 

 

11

Ban chấp hành Đoàn trường khóa VI và VII

 

Dọn dẹp Giảng đường

Sau đại hội

 

 

 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ     

(Có bảng dự trù kinh phí kèm theo)

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thực Hành Sư Phạm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2020. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. Các vấn đề cần làm rõ trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị liên hệ trực tiếp các đồng chí Thường trực Đoàn trường./.

   

DUYỆT CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Vũ Thị Thùy Trang

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Quan Văn Út

 

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Minh

 

                                                         

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

235984
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
141
2736
12839
235984

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn